Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Siting, gevestigd te Roggel ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80138136.

Artikel 1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: De bepalingen uit het onderhavige document.

2. Diensten: De aanneming van werk, onderhoud, ontwikkeling van Website, implementatie en advies.

3. Opdrachtgever: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Siting, dan wel met wie Siting een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake de verkoop en/of levering van Diensten door Siting, waarop de Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn

5. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, formulieren en databases.

6. Onderhoud van een website: het door Siting plaatsen van nieuwe door de Opdrachtgever aangeleverde informatie in de bestaande website van de Opdrachtgever of het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden

1. Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging of Overeenkomst met Siting verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van Siting en dat hij met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst, alsmede op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien, tussen Siting en een Opdrachtgever, waarop Siting de Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de Algemene Voorwaarden niet door partijen is afgeweken. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.

4. Inschakeling door Siting van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Artikel 3. Offertes, prijsopgaven en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of prijsopgaven schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Offertes en prijsopgave door Siting zijn tot 30 dagen na verzending geldig, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke afwijking van de termijn door Siting. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Siting zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde offerte of prijsopgave verplicht Siting niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Geaccepteerde offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

6. De Opdrachtgever erkent onderling emailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmateriaal.

7. Siting behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Siting zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, zonder daarmee geacht te worden een resultaatverbintenis op zich te hebben genomen.

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Siting het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van derden die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

 

3. Siting geeft aan welke informatie of documenten door de Opdrachtgever in het kader van een opdracht verstrekt moeten worden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige verstrekking van deze informatie of documenten.

 

4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Siting zijn verstrekt, behoudt Siting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Siting de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

6. Siting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ingeval Siting is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

7. Opdrachtgever vrijwaart Siting voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Duur Overeenkomst

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Siting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Het ontwerpen van een nieuwe Website door Siting voor de Opdrachtgever is een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.

3. De levertijd voor de Website wordt in de overeenkomst nader bepaald.

4. De Overeenkomst eindigt als het dienst is opgeleverd, goedgekeurd is door de Opdrachtgever en de eind factuur is voldaan.

5. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

6. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Siting de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

7. Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten.

8. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

9. Siting kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever per ommegaande beëindigen in geval de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Siting gesloten Overeenkomst inclusief de bijbehorende Algemene Voorwaarden.

10. Siting heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

11. Indien Opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Siting gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen afhankelijk van omstandigheden van het geval.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Siting zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Siting de Opdrachtgever hierover inlichten.

 

4. In afwijking van lid 3 zal Siting geen extra kosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Siting kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Opzegging en ontbinding van de Overeenkomst

1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen op grond van gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

 

2. In geval van elke tussentijdse opzegging door de Opdrachtgever is deze gehouden, naast schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met

betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te voldoen. Eventueel verstrekte kortingen komen te vervallen.

 

3. Siting heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.

 

4. De vorderingen van Siting op de Opdrachtgever zijn ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de Overeenkomst aan Siting ter kennis gekomen omstandigheden geven Siting goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

– indien Siting de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen.

5. Indien de Opdrachtgever één of meer verbintenissen jegens Siting niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Siting op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

6. In de in dit artikel genoemde gevallen is Siting bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Siting schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de

andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. Siting kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.

3. Tenzij (i) enige bepaling uit (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving ons tot bekendmaking verplicht; of (ii) Siting in een civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn, zal Siting vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens niet openbaren of aan andere derden dan genoemd in dit Artikel 8 verstrekken. Siting handelt bij de uitvoering van de werkzaamheden in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

4. De Opdrachtgever stemt ermee in dat in het kader van: (i) een opdracht door de Opdrachtgever aan Siting verstrekt, (ii) het voldoen aan op Siting rustende wettelijke verplichtingen, (iii) risk management en quality review vereisten (zoals toegang tot Content Management System), en (iv) interne zakelijke doeleinden (zoals opstellen van facturatie), Siting vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende u en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan u, uw cliënten of derden, verwerkt, waaronder begrepen het delen van deze gegevens met:

– indien noodzakelijk met partijen betrokken bij de uitvoering van de opdracht;

– onderaannemers en IT-serviceproviders; en

– verzekeraars of juridisch of financieel adviseurs.

5. Opdrachtgever stemt ermee in dat Siting van Opdrachtgever of namens Opdrachtgever ontvangen (vertrouwelijke) informatie en persoonsgegevens, mits geanonimiseerd en niet herleidbaar, mag gebruiken onder andere in het kader van het samenstellen en aan- of onderhouden van best practices, statistiek, onderzoeksdoeleinden en/of marketingdoeleinden.

6. Ter ondersteuning van bedrijfsvoering is Siting gerechtigd tot het gebruik van Google Analytics en clouddiensten.

7. Siting zal passende maatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens te beschermen en de door Siting in te schakelen derden en medewerkers inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8. Tenzij sprake is van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving die de Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of tenzij door Siting voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever informatie met betrekking tot de opdracht, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Siting, niet openbaren of aan derden verstrekken.

9. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

10. Siting is gerechtigd tot het vermelden van Opdrachtgever’s naam en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van Siting’s ervaring.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (Geheimhouding) van de Algemene Voorwaarden behoudt Siting zich als volledig rechthebbende de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van Intellectuele Eigendomswetgeving, de Auteurswet en het Beneluxverdrag intellectuele eigendom daaronder begrepen.

2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Siting verstrekte stukken, zoals offertes, voorstellen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, enzovoorts, die door Siting aan Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Siting worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. Indien de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan Opdrachtgever en de Opdrachtgever wil het geleverde wijzigen, dan dient de Opdrachtgever voordien contact op te nemen met Siting om toestemming te vragen.

4. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht, dient opdrachtgever een schadevergoeding te voldoen aan Siting. De hoogte van de schadevergoeding zal nader worden bepaald.

5. Siting houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Hetgeen dat door Siting is ontwikkeld kan als promotiemateriaal gebruikt worden, behoudens de gevallen waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10. Reclames

1. Eventuele reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dien op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.

3. Indien de reclame door Siting gegrond wordt bevonden, is Siting uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

 

Artikel 11. Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen of een honorarium op urenbasis, welke in de offerte nader wordt gespecificeerd. Door Siting aan de Opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een indicatief en vrijblijvend karakter.

2. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Indien Siting met de Opdrachtgever een honorarium overeenkomt, is Siting niettemin gerechtigd tot verhoging van dat honorarium. Siting zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, enzovoorts, doorberekenen.

 

Artikel 12. Betaling

1. Betaling van de helft van de hoofdsom dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, de andere helft binnen 14 dagen na de datum van de oplevering van de website, tenzij anders is overeengekomen. Blijft betaling achterwege dan is Opdrachtgever na het verstrijken van de genoemde 14 dagen zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is de Opdrachtgever wettelijke rente aan Siting verschuldigd over openstaande vorderingen van Siting van 8,05%, geïndexeerd overeenkomstig de wettelijke rente voor handelstransacties, over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Siting op volledige schadevergoeding.

2. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van Opdrachtgever. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,00, onverminderd het recht van Siting aanspraak te maken op de werkelijke kosten indien deze hoger zijn.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Siting bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Siting weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Siting op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Siting of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met Siting.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de Opdrachtgever aan Siting verstrekte gegevens. Siting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van Siting, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Siting beperkt tot het bedrag van hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verschuldigd is, zulks tot een maximum van € 10.000,00.

5. De Opdrachtgever zal Siting vrijwaren ten aanzien van aanspraken van derden voor schade die verband houden met of voortvloeien uit handelen of nalaten van Opdrachtgever, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden, behoudens in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid.

6. Iedere vordering jegens Siting vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de werkzaamheden waarop de vordering betrekking heeft zijn verricht of hadden moeten zijn verricht.

 

Artikel 14. Overmacht

1. Indien Siting als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Siting de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.

2. Onder overmacht zijn mede begrepen alle van de wil van Siting onafhankelijke omstandigheden die nakoming van een verbintenis tijdelijk of blijvend verhinderen of onredelijk bemoeilijken.

3. Indien Siting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 15. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Siting en een Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Siting, in het geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Roermond. Siting blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 16. Wijziging/aanvulling van de Voorwaarden en conversie

1. Siting is bevoegd wijzigingen/aanvullingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen/ aanvullingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen/aanvullingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

 

2. Indien een bepaling van de Voorwaarden of de overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

 

Geïnteresseerd?

Laat het ons weten

ondernemer neemt contact op over website